آیا استفاده از VPN در عربستان سعودی قانونی است؟

آیا استفاده از VPN در عربستان سعودی قانونی است؟

نیاز به استفاده از این ابزار امنیتی در عربستان به دلیل مسائل امنیتی و فیلترینگ افزایش یافته است. عربستان نیز سیاست های فیلترینگ اینترنت را به صورت جدی دنبال میکند با اینکه در سال های اخیر قدم های مثبتی در زمینه برخی آزادی های حقوق شهروندان برداشته است. در این مقاله، به بررسی استفاده از … Read more